Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning träningslära (50 %)

ANSLAG

Anslås 2017-06-30
Nedtas 2017-07-24
Dnr GIH 2016/67

Angående anställning som högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning träningslära (50 %)

Rektor Karin Larsén har den 30 juni 2017 beslutat att anställa Niklas Psilander som högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning träningslära (50 %) fr.o.m. 1 juli 2017.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av lektor vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 23 juli 2017, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 30 juni 2017

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, söker

Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning träningslära (50 %)

För närvarande med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, enheten prestation och träning

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv.

Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Forskningen är organiserad i tre övergripande inriktningar: Prestation och träning, Fysisk aktivitet och hälsa samt Kultur och lärande. På lärosätet finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap och forskningen vid GIH är organisatoriskt indelad i huvudinriktningarna fysisk aktivitet och hälsa, prestation och träning och kultur och lärande. Den aktuella tjänsten utgår från ett humanbiologiskt perspektiv med inriktning mot prestation och träning inom tävlings- och motionsidrott.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat såsom undervisning, forskning, handledning på grund nivå och avancerad nivå, samt kursutveckling kursadministration och förtroendeuppdrag. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område,
 • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom idrottsvetenskap med inriktning mot prestation och träning som utgår från ett humanbiologiskt och fysiologiskt perspektiv,
 • mycket stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning inom idrottsvetenskap med inriktning mot träningsmetoder och planering inom aerob träning, anaerob träning, styrketräning, grundläggande & tillämpad fysiologi samt forskningsmetodik,
 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom mätmetodik för fysisk prestationsförmåga på högskola eller universitet,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att kunna integrera teori och praktik samt utveckling och förnyelse av undervisning och förmåga att bidra till förnyelse och utveckling inom idrottsvetenskap,
 • stor vikt läggs vid generell teknisk kunskap, aktuell teknik inom idrottsvetenskap samt erfarenhet av muskelbiopsitagning,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt,
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor, fungera väl i arbetslag, förmåga till långsiktigt engagemang samt till att ta eget ansvar,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgift­er som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är tillsvidare motsvarande 50 %, med en 6-månaders initial provanställning. Tillsättning så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Hans Rosdahl tel. 0707608730 eller prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer,
 • sökanden ska skicka in högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand,
 • förslag på minst två referenspersoner.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/67 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 4 april 2017.