Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning fysiologi, träningslära & prestation (50%)

ANSLAG

Anslås 2018-01-02
Nedtas 2018-01-23
Dnr GIH 2017/486

Angående anställning som högskoleadjunkt i idrottsvetenskap.

Prefekt Suzanne Lundvall har den 20 december 2017 beslutat att anställa Helena Andersson som högskoleadjunkt i idrottsvetenskap under perioden 1januari 2018 t.o.m 30 juni 2018.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av adjunkt vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 24 januari 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 2 januari 2018

Susanne Löthman

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.


 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning fysiologi, träningslära & prestation (50%)

med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot grundläggande fysiologi samt prestation och träning främst inom lagidrott och fotboll på elitnivå. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt magisterexamen, masterexamen eller doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område samt visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom idrott med inriktning mot träningslära för prestationsutveckling inom fotboll på elitnivå, grundläggande fysiologi samt forskningsmetodik på högskola/universitet
 • stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom idrottsvetenskap, med fysiologisk inriktning mot prestationsutveckling inom fotboll på elitnivå
 • stor vikt läggs vid dokumenterad kunskap om prestationsanalyser med GPS baserad metodik för lagidrott på elitnivå samt aeroba och anaeroba tester i fält och laboratoriemiljö
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning samt förmåga att bidra till förnyelse och utveckling inom idrottsvetenskap
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor, fungera väl i arbetslag, förmåga till långsiktigt engagemang samt till att ta eget ansvar
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgift­er som ingår i anställningen
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga av kunskapsspridning och att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning under 6 mån motsvarande 50 % av heltid med start den 1 Jan 2018 eller enligt överenskommelse dock längst till och med 30 Juni 2018.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Hans Rosdahl tel. 0707608730 eller prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01

Fackliga företrädare är:

Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802

Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i Word- eller PDF-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer,
 • sökanden ska bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställnings-kategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfaren-heter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/486 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till senast den 30 november 2017.