Doktorand i idrottsvetenskap med inriktning mot fysiologi

ANSLAG

Anslås: 2014-04-28

Nedtas: 2014-05-19

Diarienummer Ö-2013/301

Tillsättning av anställning av doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Rektor har beslutat att ge Daniele Cardinale anställning som doktorand i idrottsvetenskap, inriktning fysiologi, fr.o.m. den 1 augusti 2014, tillsvidare, dock längst t.o.m. den 31 juli 2015 på heltid enligt HF 5 kap. 7 §.

Beslut om anställning av doktorand kan inte överklagas. (HF 12 kap 2.1 §).

På GIH:s vägnar

Åsa Westerlund

Personalhandläggare

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 100-tal anställda och cirka 800 studenter. GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap startade 2011 och 2013 firar vi 200-års jubileum.

Utlysning - PhD Student in Sport Science

Application form in english Reference number: Ö 2013/301. Completed applications should be sent electronically to: registrator@gih.se (registrator at gih.se). Documents must be in pdf or word-format. The application must arrive to GIH the 7th of January 2014.

Gymnastik- och idrottshögskolan har utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap och utlyser härmed en plats som doktorand med en varaktighet om längst fyra år heltid.

Vid GIH finns flera vetenskapliga discipliner representerade. I relation till området idrott, fysisk aktivitet och hälsa är verksamheten organiserad i de tre inriktningarna:

  • fysisk aktivitet och hälsa
  • kultur och lärande
  • prestation och träning

Läs mer om de tre forskningsinriktningarna.

GIH utlyser härmed en plats som doktorand i idrottsvetenskap med inriktning mot fysiologi med särskilt fokus på skelettmuskulaturens metabola anpassning till träning. Doktorandplatsen hör organisatoriskt till inriktningen prestation och träning.For more detailed information in English, click on this link to get to the specification by Professor Robert Boushel. För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs:

  • att den sökande har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
  • att den sökande har den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen

Ansökningsförfarande

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå vid GIH ska innehålla personuppgifter, angivelse av vilken examen ansökan gäller samt en individuell studieplan där en preliminär forskningsplan (1-2 sidor) ingår som beskriver det tilltänkta forskningsområdet samt hur man avser att genomföra forskningen inom detta område. GIH ser helst att forskningsplanen författas på engelska eftersom huvudhandledare professor Robert Boushel är engelskspråkig. Länk till sidan med svenskt ansökningsformulär.

Till ansökan ska biläggas examensbevis och Ladok-utdrag (motsvarande) som styrker grundläggande behörighet. Den sökande ska också bifoga dokument som styrker förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, särskilt kursinnehåll för de 60 hp på avancerad nivå, inklusive en kopia av det däri ingående självständiga arbetet (motsvarande) samt övriga meriter som den sökande vill åberopa. Ansökan om tillgodoräkning ska bifogas ansökan.

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt aktivt delta i vår forskningsmiljö. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får viss undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till vår sida om Utbildning på forskarnivå vid GIH.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställning som doktorand om längst fyra år heltid.

Lön

Enligt GIH:s doktorandstege.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • Robert Boushel (professor) Forward your questions in English to robert.boushel@gih.se
  • Camilla Norrbin (studierektor) 08-120 537 14
  • Lars Pihl, (SACO), 08-120 537 51
  • Marjan Pontén (OFR/ST) 08-120 538 17

Ansökan

Ansökan märkt med Ö 2013/301 ska sändas till registrator@gih.se (klicka på länken och lös talet som presenteras för att få mejladressen) eller GIH, Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm. Handlingarna ska vara inkomna till GIH senast 7 januari 2014.

Handlingar som sänds elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Kompletteringar ska vara inkomna senast 21 januari 2014.