Angående anställning som projektassistent (40%)

ANSLAG

Anslås 2019-01-22
Nedtas 2019-02-13
Dnr GIH 2018/548

Angående anställning som projektassistent (40%)

Rektorn Per Nilsson har den 22 januari 2019 beslutat att anställa Jane Sailer Eriksson på en allmän visstidsanställning som projektassistent från och med 2019-02-18 till och med 2020-02-17.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning av projektassistent vid Gymnastik och idrottshögskolan skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 12 februari 2019, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 22 januari 2019

Kimmy Tran Ho

Personalavdelningen

Delges de sökande via GIH:s hemsida.