Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100%)

ANSLAG

Anslås: 15 februari
Nedtas: 9 mars
Dnr GIH 2017/536

Tillsättning av adjunkt (100%)

Prefekt Suzanne Lundvall har beslutat att anställa Cecilia Stålman, som adjunkt fr.o.m. 2018-02-15.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 8 mars 2018, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning.

Stockholm den 15 februari 2018

Susanne Löthman
HR-administratör


 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Gymnastik- och idrottshögskolan söker

Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära (100 %)

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

Innehavaren av anställningen förväntas ingå i praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete inom idrottsvetenskap och/eller konstnärlig forskning.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslära med särskilt fokus på rörelse och dans. Därtill kommer undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) att ingå. Till undervisning räknas även kursadministration. Undervisning kan också förekomma på andra program.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

  • avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning motsvarande en lärarexamen
  • avlagt magisterexamen inom för anställningen relevant ämnesområde
  • visat pedagogisk skicklighet
  • varit verksam som lärare i barn- och ungdomsskolan i minst tre år

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning samt forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för ämnesområdet och anställningen,
  • mycket stor vikt läggs vid djupa och breda kunskaper inom ämnesområdet idrott/idrottsvetenskap, inriktning rörelse och dans samt VFU,
  • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
  • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställning är en tillsvidare anställning motsvarande 100 %, med planerat startdatum den 15/1 2018 eller efter överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Suzanne Lundvall 08-120 538 36 och enhetschef Marie Nyberg 08 – 120 537 68
Fackliga företrädare: Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 538 02, Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

–       En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV).

–       Kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet.

–       Lista på referenspersoner.

 

 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/536 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast 31/12 2017.