3-4 adjunkter i idrott

ANSLAG

Anslås 2013-04-02

Nedtas 2013-04-23

Dnr 14-725/12

TILLSÄTTNING AV TRE ADJUNKTER I IDROTT

Rektor Karin Henriksson-Larsén har den 27 mars 2013 beslutat om att anställa följande personer som adjunkter i idrott;

Jonas Mikaels fr. o. m. 1 augusti 2013.

Johnny Takats fr. o. m. den 15 juli 2013.

Markus Holmkvist fr. o. m. den 15 juni 2013

Anställningarna avser tillsvidareanställning, initialt med provanställning 6 mån enligt § 6 LAS.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet av anställningarna av dessa adjunkter i idrott vid GIH skall göra det skriftligt.

Överklagandet skall inlämnas till Registrator, GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs och skälet till detta.

Överklagandet skall ha inkommit till GIH senast den 23 april 2013, d v s tre veckor efter det att beslutet anslagits på GIH:s anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

GIH sänder efter beredning överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan för prövning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår planering, genomförande och bedömning av undervisning inom idrottslära, utbildningsvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning. Områdena beskrivs enligt följande:

Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten där utövandet fokuserar såväl didaktiska, tekniska, metodiska som estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

Utbildningsvetenskap omfattar frågor om påverkan, lärande och socialisation. Här är särskilt studier av lärprocesser i skola och under fritid i fokus, innefattande frågor av såväl didaktisk, allmänpedagogisk som samhällsvetenskaplig karaktär.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen syftar till att: ge sammanhang för studierna och ett helhetsperspektiv på det kommande yrket; förstärka yrkesrelaterade frågors plats i utbildningen; knyta teoretiska kunskaper till yrkesrelaterade frågor; samt att berika ämnesstudierna genom att växla mellan ett verksamhetsperspektiv, ett akademiskt perspektiv och ett barn- och ungdomsperspektiv.

Till arbetsuppgifterna hör handledning av uppsatser på grundnivå, därtill kommer initiering och medverkan i informations-, kursplane-, utrednings- och utvecklingsarbete. Vidare förväntas innehavaren av anställningen även utföra andra arbetsuppgifter såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt ämnesrepresentation nationellt och internationellt. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har en idrottslärarexamen och en magisterexamen eller motsvarande i idrott eller annat kunskapsområde av relevans för arbetsuppgifterna samt varit verksam som lärare i grund- eller gymnasieskolan i minst tre år. 

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning och handledning, utveckling och förnyelse inom, eller med klar relevans för tjänsten.
 • Djupa kunskaper inom ett av GIH:s profilområden inom idrottslära
 • Djupa och breda kunskaper inom skolämnet idrott och hälsa
 • Dokumenterat eget forsknings- och utvecklingsarbete
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga
 • Dokumenterad administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • Personlig lämplighet för anställningen
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • ­Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället, såväl arbetsliv som utbildningsväsende, både nationellt och internationellt
 • Dokumenterad högskolepedagogisk utbildning 

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna 

Vid tillsättningen kommer pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet för anställningen att viktas högst, följt av övriga meriter. Samtliga bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.

Ansökningsförfarande

 • Handlingar som skickas i pappersform ska inges i fem likalydande exemplar och material som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. (Observera att dokument av större omfattning eller böcker alltid ska inges i fem exemplar i pappersform.) Ansökan skall innefatta följande handlingar: 
 • En sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska och administrativa meriter (CV).
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandens mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
 • Förteckning över de pedagogiska arbeten som åberopas. 
 • De arbeten (högst 5) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan, skall skickas med.
 • Lista på referenspersoner.
 • Beredningsrådet för anställningsärenden kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar, praktiskt prov och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t.ex. ledar- och samarbetsförmåga. 

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse. GIH tillämpar 6-månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar lämnas av

 • Prefekt Pia Lundquist Wanneberg 08‑120 53 709
 • Enhetschef Marie Nyberg 08-120 53 768
 • Fackliga företrädare är Lars Pihl SACO 08-120 537 51
 • Marjan Pontén OFR/ST 08-120 538 17  

Ansökan

Ansökan märkt med Ref nr 14-725/12 ska ställas till adjunkt.idrott@gih.se, senast den 7 januari 2013. Postadress: GIH, Box 5626 114 86  Stockholm