Biträdande lektor i utbildningsvetenskap, inriktning specialpedagogik (50 %)

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 17 december 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/525

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar: prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa, respektive kultur och lärande. Ett biträdande lektorat syftar till att ge möjlighet till att utveckla en självständighet som forskare och ge en såväl vetenskaplig som pedagogisk meritering för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Arbetsuppgifter 

Den aktuella tjänstens inriktning är att driva och utveckla undervisning i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik för skolan som utbildningsområde, verksamhetsförlagd utbildning samt forskning inom kunskapsområdet. Denna forskning kan vara inriktad mot studier av inkludering av barn och unga med olika former av funktionsvariation såväl i ämnet idrott och hälsa som i föreningsdriven idrott och/eller annan fysisk aktivitet. Därutöver ingår arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat som handledning av självständigt arbete på grund- och avancerad nivå samt kursadministration och arbete med kvalitetssäkring. Externa och interna förtroendeuppdrag kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom utbildningsvetenskap eller idrottsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik,
 • avlagt lärarexamen eller motsvarande pedagogisk examen,
 • visat pedagogisk skicklighet, samt varit verksam som lärare i grund- och/eller gymnasieskolan,

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen. Se vidare GIH:s medarbetar- och ledarskapspolicy.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom utbildningsvetenskap, specialpedagogik och/eller idrottsvetenskap med relevans för ämnesområdet och anställningens inriktning,
 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning med relevans för ämnesområdet inom anställningens inriktning, 
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning i lärarutbildning med inriktning mot specialpedagogik, inkludering och lärande,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med skolan som utbildningsområde och det omgivande samhället,
 • stor vikt läggs vid förmåga att arbeta självständigt, hålla ett långsiktigt engagemang,driva och slutföra arbetsuppgifter, 
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tidsbegränsad meriteringsanställning motsvarande 50 % av heltid under 4 år med efterföljande möjlighet att prövas för en tillsvidareanställning som lektor. Andelen forskningstid kommer motsvara ca hälften av anställningens omfattning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan.

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 6 januari 2020.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Marie Nyberg
Enhetschef
08-12053768
marie.nyberg@gih.se

Suzanne Lundvall
Prefekt
070-772 89 01
suzanne.lundvall@gih.se

Kerstin Hamrin
Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 16
kerstin.hamrin@gih.se

Marjan Pontén
Facklig företrädare, OFR-ST
08-120 538 17
marjan.ponten@gih.se