Doktorand inom idrottsvetenskap inom projektet: kombinationsträning för vältränade lagidrottare

Fakta

 • Tidsbegränsad anställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 03 maj 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/162

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har, som enda specialhögskola i landet, idrott, fysisk aktivitet och hälsa som sitt forskningsområde. GIH har av tradition en framträdande multidisciplinär forskning med kompetens i forskningsfrågor inom ett brett spektrum. Verksamheten är organiserad i de tre inriktningarna fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande samt prestation och träning.

GIH utlyser härmed en doktorandplats i ämnet idrottsvetenskap inom området: Prestation och träning med inriktning kombinationsträning för vältränade lagidrottare.

 

Projektbeskrivning:

Doktorandprojektet innefattar idrottsvetenskaplig praktiknära forskning med humanbiologisk inriktning inom området prestation och träning. Syftet med projektet är att studera hur uthållighetsträning som genomförs i kombination med styrketräning påverkar olika styrkeparametrar samt anaerob och aerob förmåga hos vältränade individer med mångårig träningsbakgrund inom lagidrott. Exempelvis ingår studier av ordningsföljden, d v s styrketräning före eller efter konditionsträning, samt intensitet och arbetsformer inom konditionsträning. Området prestation och träning har en samhällsrelevans som berör förbättrade prestationer på elitnivå vilka, förutom ökad nationell prestige och underhållningsvärde, kan motivera till ökat deltagande i idrott och fysisk aktivitet.

 

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
 • den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning, under perioden juni till september 2019.

 

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:

 • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
 • Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
 • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska,
 • CV med en kort skriftlig motivering av ansökan utifrån utbildningsbakgrund,
 • Förslag på minst två referenser.

Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier: 

 • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
 • teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
 • analytisk förmåga,
 • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
 • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
 • förtrogenhet med etiska problemställningar.

För denna doktorandplats beaktas även följande:

 • Administrativ skicklighet som är av betydelse för uppgifterna som ingår i projektet såsom att planera och genomföra fysiska tester med elitaktiva lagidrottare, speciellt inom anaerobt betonade lagidrotter såsom ishockey och bandy. Specifikt beaktas en god förmåga i att kunna utföra mätningar av aerob och anaerob effekt och kapacitet, kroppssammansättning med kalipermetodik, maximal isometrisk och dynamisk styrka, maximal kraftutveckling samt rate of force development, sprint och hoppförmåga.
 • Tidigare erfarenhet av att leda elitaktiva lagidrottare inom svänghjulsträning för utveckling av maximal och explosiv styrka samt mycket högintensiv konditionsträning genom sprintintervaller.

Antagning och anställning

Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordningens 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. 

Övriga villkor

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser exempelvis GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

För information om vad det innebär att vara anställd på GIH, se vår medarbetarskaps- och ledarskapspolicy.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde juni till september 2019.

Lön

Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 3 maj 2019.

 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.