Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt gymnastik (100%)

Fakta

 • Tillsvidareanställning
 • Heltid
 • Ansök senast: 02 maj 2019

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/142

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar (enheter): prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande.  Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Idrottslära är den utövade och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska som estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

 Arbetsuppgifter 

I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt gymnastik och motorik i vid bemärkelse. Huvudsakligt fokus för denna tjänst är undervisning i allsidig rörelseträning med inriktning  på gymnastik. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, men främst inom ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa. Undervisning i VFU, verksamhetsförlagd utbildning samt UVK, utbildningvetenskaplig kärna kan förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • Avlagt magisterexamen eller masterexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område.
 • Avlagt lärarexamen samt varit verksam som lärare i grund- och/eller gymnasieskola i minst tre år.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning samt forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för anställningens inriktning.
 • Mycket stor vikt läggs vid breda och djupa ämneskunskaper samt ämnesdidaktisk kompetens med relevans för anställningens inriktning.
 • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, det vill säga den förmåga som i övrigt behövs för att kunna fullgöra anställningen väl, såsom samarbetsförmåga och förmåga till långsiktigt engagemang och eget ansvar.
 • Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med tillträde den 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över eventuella publikationer som åberopas, vilka ska medsändas ansökan.

GIH tillämpar referenstagning vid anställning.

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 2 maj 2019. 

Efter anställning kan sökande med doktorsexamen ansöka om befordran till lektor.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.