Forskarutbildning i idrottsvetenskap för lärare

Fakta

 • Utbildningsplats, ej anställning
 • Deltid
 • Ansök senast: 15 april 2019

Stockholm, Stockholms län

Ref: GIH 2019/116

Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik, FIHD, genomförs av Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i samverkan med Göteborgs universitet, Malmö universitet och Örebro universitet. Nu finns det möjlighet för lärare i idrott och hälsa att ansöka om antagning till forskarutbildning i idrottsvetenskap, med anslutning till FIHD.

Antagning till forskarutbildning i idrottsvetenskap sker vid något av ovanstående fyra lärosäten, baserat på sökandes önskemål och lärosätenas handledningsmöjligheter.

FIHD riktar sig till lärare som är anställda i grund- och gymnasieskolan och syftar till att vinna kunskap om de didaktiska utmaningar som är relaterade till genomförande av daglig rörelse i skolor, inklusive undervisning i ämnet idrott och hälsa.

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
 • den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning, perioden juni till september 2019 beroende på lärosäte.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:

 • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
 • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska,
 • CV med en kort skriftlig motivering av ansökan utifrån utbildningsbakgrund,
 • Förslag på minst två referenser,
 • Projektskiss över tilltänkt forskningsområde (2-3 sidor),
 • Intyg från arbetsgivaren som visar att den aktuella skolan är beredd att medverka i utbildningen på det sätt som anges enligt förordningen. Intyg hämtas från länkad sida (se under punkt 2 mitt på sidan).

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier: 

 • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
 • teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
 • analytisk förmåga,
 • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
 • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
 • förtrogenhet med etiska problemställningar.

I bedömningen beaktas särskilt förkunskaper inom idrott och hälsas didaktik.

Antagning

Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i respektive lärosätes antagningsordning.

Övriga villkor

Antagning till utbildning på forskarnivå, med anslutning till forskarskolan, förutsätter stöd från skolhuvudman att bedriva forskarstudier tre arbetsdagar i veckan under tre och ett halvt år (eller på minst 50 procent av heltid under fyra år).

Vi förutsätter att du befinner dig på respektive lärosäte i viss utsträckning för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i forskningsmiljön.

Lärosätena verkar för mångfald och jämställdhet. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 15 april, 2019.