Information om coronaviruset till medarbetare och studenter

For information to staff and students in English about the coronavirus, follow this link.

Uppdatering 2020-04-01:

 • Ny snabbadress längst ned på denna sida

Ledningen följer utvecklingen

Högskoleledningen följer löpande utvecklingen gällande coronaviruset via ansvariga myndigheter t ex Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.

Information till medarbetare och studenter uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning, men det är viktigt att du själv håller dig uppdaterad då situationen kan förändras snabbt.

Vi förstår att studenter och medarbetare känner oro över situationen. Vi uppmanar medarbetare och studenter att följa riktlinjerna nedan.

Smittskydd

 • Enligt smittskyddslagen ska var och en genom "uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder" medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
 • Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, och att stanna hemma om man känner sig sjuk.
 • Stanna hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Läs mer på Vårdguidens sida Om att stanna hemma

Resor och hantering efter resor

Internationella resor

Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Läs mer på regeringskansliets sida Utlandsresor – avrådan för alla länder. GIH avråder därmed från alla internationella tjänsteresor.

Medarbetare och studenter som nyligen har vistats i länder/regioner med spridning av coronaviruset rekommenderas att arbeta/studera hemifrån i två veckors tid efter hemkomsten. Innan detta kan ske ska medarbetare ha bekräftelse av berörd chef och studenter ska ha bekräftelse av prefekt.

Nationella resor

Vi uppmanar våra medarbetare att vara restriktiva med nationella resor och att inför varje resa fundera på resans nödvändighet samt göra en avstämning med närmsta chef.

Aktiviteter för allmänheten

 • Öppet hus den 18 mars 2020 är inställt.
 • Öppna föreläsningarna den 21 och 28 mars är inställda.
 • Fri träning för seniorer är inställt.

Lokaler

Med anledning av den senaste händelseutvecklingen avseende coronaviruset så gäller följander:

 • Lokalerna stängs för GIH:s hyresgäster till och med 20 april, sen följer nytt besked.
 • GIH kommer att hålla myndighetsöppet i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. GIH:s beslutade myndighetstid är kl. 10-12.
 • GIH kommer att ta emot besök från enskilda via receptionen, men kommer i övrigt inte vara öppet för allmänheten.
 • Lokalerna är fortsättningsvis öppna för medarbetare och studenter. Observera att lokalerna är öppna för självstudier, ej för undervisning. 
 • Tillträde till biblioteket begränsas till lärare och studenter (dörren öppnas med hjälp av "blipp"). Bibliotekspersonal kommer att finnas tillgänglig kl. 10-12, för att hjälpa de studenter och den personal som besöker biblioteket.
 • Lokalerna är stängda för studenterna på helgerna.
 • Restaurangen på GIH har stängt.

Utbildning och forskning

GIH fortsätter att bedriva utbildning och forskning. Utbildningen sker på distans. Mer detaljerad information finner du på sidan Information om undervisning och examination till dig som är student.

Medarbetare

 • Medarbetare uppmuntras att när arbetet så medger arbeta hemifrån efter överenskommelse med närmaste chef.
 • Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen, med vissa förbehåll, läs mer på AFA försäkring.

Mer information

För information om utbrottet och råd rekommenderas i första hand att söka information via ansvariga myndigheter via följande källor:

Frågor 

Har du frågor? Som medarbetare - ställ dem till din närmsta chef. Som student – ställ dem till prefekten.


Information for staff and students about the coronavirus

 

Update 2020-04-01:

 • New quick address at the bottom of this page

The management continuously monitors 

The university management continuously monitors the development of the coronavirus via the responsible authorities eg. Public Health Authority and Ministry of Foreign Affairs.

Information for staff and students is constantly being updated based on the development of the spread of infection, but it is important that you keep yourself updated as the situation can change quickly.

We understand that students and staff are concerned about the situation. We encourage staff and students to follow the guidelines below.

Disease prevention

 • According to the Infectious Diseases Act, each person, through "attention and reasonable precautionary measures", must contribute to preventing the spread of infectious diseases.
 • Everyone is urged to pay attention to symptoms, and to stay home if you feel ill.
 • Stay at home for at least two more days after you become symptom-free.

Travel and handling after travel

International travel

Due to the widespread spread of the corona virus and the rapidly changing and uncertain situation that exists for travelers, the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary trips to all countries. GIH thus discourages all international business trips.

Employees and students who have recently been living in countries / regions with the spread of the coronavirus are recommended to work / study from home for two weeks after returning home. Employees must have the approval of the manager concerned, and students must have the approval of the prefect. 

National travel

We encourage our employees to be restrictive with national travel and to consider the necessity of the trip before each trip and to make a reconciliation with the nearest manager.

Activities for the public

 • The Open House on March 18 is canceled.
 • The Open lectures on March 21 and 28 are canceled.
 • Free training for seniors is canceled.

Premises

Due to the latest development of the corona virus, the following applies:

 • The premises will be closed to GIH's tenants until April 20, then a new message will follow.
 • GIH will hold public office in accordance with the provisions of the Public Administration Act. GIH's decided time of public office is 10-12 am.
 • GIH will receive visits from individuals via the reception, but will not be open to the public.
 • The premises will continue to be open to staff and students. Please note that the premises are open for self-study, not for teaching.
 • Access to the library is limited to teachers and students. Library staff will be available at 10-12 am, to help the students and staff who visit the library.
 • The premises are closed at the weekends for the students.
 • The restaurant at GIH is closed.

Education and research

GIH continues to conduct education and research. Education will be distance learning. More detailed information can be found at the Information regarding education and examination to you as a student.GIH continues to conduct education and research. 

Employees 

 • Employees are encouraged that when work permits to work from home upon agreement with the nearest manager. 
 • For homework, work injury insurance applies, subject to certain conditions, read more on AFA insurance. (Use the translation in your browser)

More information

For information about the outbreak and advice, it is primarily recommended to seek information from responsible authorities through the following sources: 

Questions 

Do you have any questions? As employees - ask your nearest manager. As a student – ask  the prefect.

Adress till denna sida/ Address to this site www.gih.se/nyacoronaviruset