Samarbete kring danselevers hälsa

Nyheten publicerad | 2019-12-09

Ett forskningsprojekt om danselevers hälsa har initierats av Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Det består av kognitiv beteendeterapi och näringslära för elever som går på högstadiet på Kungliga Svenska Balettskolan.
– Att vara tonåring, gå i skolan och dessutom träna intensivt i dans är en tuff kombination. Därför vill vi undersöka om kognitiv beteendeterapi och näringslära kan främja dessa unga danselevers hälsa, säger Sanna Nordin-Bates, docent vid GIH och ansvarig forskare för studien.

Forskningsprojektet, som kallas DancExcellent, pågår under höst- och vårterminen och vänder sig till högstadieelever. Detta program är specialanpassat efter danselever i tonåren och rekommenderas att användas för att både främja hälsa och minska ohälsa. Bland annat ska det utvärderas om projektet kan förebygga symtom på ätstörningar och främja så kallad hälsosam strävan, det vill säga en kombination av självkänsla, självmedkänsla och positivt engagemang. Projektet pågår under åtta veckor och består av nio workshops: fem om KBT och fyra om näringslära.
– Anledningen varför vi kombinerar KBT med näringslära är för att vi tror att ett program som integrerar kunskaper om psykologiska och fysiska faktorer har större potential att hjälpa danseleverna, säger Sanna Nordin-Bates.

Läs hela pressmeddelandet