Karin Redelius om "Gör idrotten som Idrotten vill?"

Nyheten publicerad | 2016-12-13

Bild på Karin Redelius

Professor Karin Redelius berättar i en film som SISU producerat om rapporten "Gör idrotten som Idrotten vill?". Den är skriven vid GIH tillsammans med Matthis Kempe Bergman, Bengt Larsson och Eva Linghede och syftet är att studera på vilka olika sätt idrottens policydokument "Idrotten vill" implementeras från förbunds- till föreningsnivå.

Studien visar att 60 procent av föreningarna har riktlinjer, men det är en stor variation i omfattning och innehåll. Det är vanligt att föreningars riktlinjer uttrycks med vackra ord som "idrott ska bedrivas på barns villkor" och "glädje ska stå i grunden", men det är sällan konkretiserat vad det innebär. När det gäller idrottens övergripande anvisningar för hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas är det få, cirka 10 procent, som har läst dessa.

Det går en skiljelinje mellan de tränare som förordar att det ska satsas tidigt och de som anser att det inte alls är rätt metod. Frågan väcker känslor och till och med ledare i samma förening kan ha olika uppfattningar om hur idrott för barn bäst bör utformas.

Mot bakgrund av studien har det tagits fram sex slutsatser:

  1. Öka fokus på ungas delaktighet – en bärande tanke i barnkonventionen som i högre grad skulle kunna tillämpas av tränare och i föreningar.
  2. Konkretisera riktlinjerna så att tränare vet vad de innebär och kan tillämpa dem i praktiken.
  3. Inför rutiner och en systematik för hur nya tränare introduceras.
  4. Se över tävlingsformerna eftersom det visat sig ha stor betydelse för hur träningen bedrivs.
  5. Ena en delad rörelse – skapa större konsensus och framför de argument som ligger bakom riktlinjerna som bygger på forskning.
  6. Förmedla budskapet att riktlinjer kan vara ett stöd som tränare kan ta hjälp av.

Visionen är inte att ledare ska följa visionen för att de måste – utan för att de vill!

Se filmen med Karin Redelius

Läs rapporten "Gör idrotten som Idrotten vill"