GIH badet renoveras

Nyheten publicerad | 2016-10-06

GIH-badet renoveras och byggs om under perioden hösten 2016 till hösten 2018. Badet drivs av Stockholms idrottsförvaltning, ej av Gymnastik- och idrottshögskolan.

Information för våra studenter, anställda och berörd allmänhet:
Akademiska Hus har meddelat GIH att rivningsentreprenaden för renoveringen av GIH-badet kommer att starta den 3/10 2016 och hålla på till 31/1 2017. Efter det tar renoveringen vid och badet kommer att stå klart under hösten 2018.

Detta innebär att vi först kommer kunna börja med vår undervisningsverksamhet i GIH-badet under vårterminen 2019.

Störningar från bygget

Ljud - GIH kommer påverkas under rivningsentreprenaden, d v s stomljud under rivning kommer spridas till angränsade utrymmen, t ex kontorsutrymmen, lärosalar, laboratorier och närliggande utrymmen intill GIH-badet. Byggljud från simhallsdelen kommer pågå under hela byggproduktionen. Ljudnivåer kommer vara inom riktlinjerna som Naturvårdsverket tagit fram i "Buller från byggarbetsplatser".

Avbrott - planerade driftavbrott kommer att ske bland annat av el-systemen, det som kan påverkas är delar av belysning, eventuell datautrustning med mera.

Framkomlighet - transporter kommer att ske till och från fastigheten via Lidingövägen 1 (framsidan av GIH). Vissa transporter kommer ske via Drottning Sofias väg (Lill-Jansskogen). Flaggvakter kommer att användas.

Tennisbanorna kan behövas tas i anspråk, tidigast från oktober 2016-2018.

Man kan fortfarande nå GIH från Lill-Jansskogen via en smal gångväg. Däremot stängs gångvägen helt från Lill-Jansskogen via badet till baksidan av GIH. Se kartskiss och rosa markering.