Fysisk aktivitet på recept bidrar även till ökad livskvalitet

Nyheten publicerad | 2016-02-19

Med anledning av Gustav Olssons avhandling "Studies of physical activity in the Swedish population" publiceras denna pressinformation. Syftet med avhandlingen är att studera vuxna svenskars fysiska aktivitet, kondition, hälsa och livsstil. En enkät för att mäta olika nivåer av fysisk aktivitet utvärderades och dessutom utvärderades om självskattad livskvalitet förändrades hos överviktiga män och kvinnor i åldern 67-68 år om de fick Fysisk aktivitet på recept, FaR. Resultatet visade att de mentala aspekterna av livskvalitet förbättrades jämfört med den grupp som endast fick muntlig information.

– Effekterna av fysisk aktivitet på dödligheten är lika hög som den är för rökning, men även de med kronisk hjärtsjukdom har nytta av att vara fysiskt aktiva. De resultat som presenteras här understryker att det är en stor utmaning som ligger framför i att öka nivån av fysisk aktivitet och minska tiden för stillasittande i den svenska befolkningen, säger Gustav Olsson.

Här kan du ta del av hela pressmeddelandet