Nytt samverkansavtal för VFU

Nyheten publicerad | 2011-10-20

Stockholms universitet, Södertörns högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack och Dans- och cirkushögskolan har tillsammans med regionens kommuner förhandlat fram ett nytt samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, så kallad VFU.

För kommunerna har förhandlingarna skötts av Kommunförbundet Stockholms län och deras styrelse godkände avtalet den 13 oktober 2011. Det nya avtalet träder i kraft från och med januari 2012, och vartefter de berörda kommunerna och de privata skolhuvudmännen skriver under.

Viktiga punkter i det nya avtalet är:

  • Lärosätena ersätter skolhuvudmännen med 540 kr/högskolepoäng under den tid lärarstudenterna har VFU
  • Lärosätena anordnar i samverkan med skolhuvudmännen en årlig samverkanskonferens för överläggningar om bland annat dimensionering och platsantal i lärarutbildningarna
  • Lärosätena utvecklar tillsammans en digitala VFU-portal där matchning sker av studenter och platser
  • Kommunerna ser till att skolan där studenten VFU-placeras också är tillgänglig för besök i samband med ämnesdidaktiska studier och insamling av data för praxisnära självständiga arbeten
  • Kommunerna ansvarar för inrapportering av VFU-platser i VFU-portalen även från fristående skolor
  • En strävan skall vara att 2-3 studenter placeras tillsammans i de tidiga VFU-perioderna, medan 1-2 studenter placeras tillsammans i de sena perioderna

Länk till avtalet på KSL:s hemsida.