Forskarskola i idrott och hälsas didaktik

Nyheten publicerad | 2011-06-17

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) har tillsammans med Örebro universitet och Malmö högskola fått bifall av Vetenskapsrådet att utbilda 15 licentiander inom forskarskolan för idrott och hälsas didaktik. Forskarskolan ingår i regeringens satsning på licentiandutbildning för yrkesverksamma förskollärare och lärare i syfte att bidra till att bygga upp skolans kunskapsbas och öka antalet lärare med utbildning på forskarnivå i förskolan och skolan.

Forskarskolan har beviljats 5,2 miljoner under tre år och avsikten med forskarskolan är att stärka den praxisnära didaktiska forskningen kring skolämnet idrott och hälsa. I forskarskolan går forskare vid GIH, Malmö högskola och Örebro universitet samman för att ge en sådan forskarskola bästa möjliga förutsättningar. Nämnda lärosäten har examensrätt på forskarnivå i ämnet idrott/idrottsvetenskap, väletablerade forskargrupper med forskning kring skolämnet idrott och hälsa samt examensrätt för – och mångårig erfarenhet av – lärarutbildning i detta ämne.

För mer information om satsningen på licentiandutbildning för yrkesverksamma lärare se Utbildningsdepartementets hemsida.

Värdlärosäte för forskarskolan är GIH i Stockholm, men antagning kommer att ske vid något av de tre ingående lärosätena. Kontaktpersoner vid respektive lärosäte:

Gymnastik och idrottshögskolan

Suzanne Lundvall
08-402 22 20
Suzanne.Lundvall@gih.se

Örebro universitet

Mikael Quennerstedt
019-30 35 98
mikael.quennerstedt@oru.se

Malmö högskola

Tomas Peterson
040-665 83 55
tomas.peterson@mah.se