Tillsättning av doktorandanställning

Rektor Karin Henriksson-Larsén har i enlighet med Forskar- och forskarutbildningsnämndens rekommendation fattat beslut om tillsättning av en doktorandanställningar inom idrottsvetenskap.

Beslut om anställning av doktorand kan inte överklagas (HF 12 kap § 2 punkt 1).

Stockholm den 16 januari 2012

Jenny Almqvist

Forskningshandläggare

 


 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola och kunskapscentrum för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. GIH utbildar lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger och tränare. GIH har ett stort kontaktnät, mångårig utbildnings- och forskningstradition samt ett utvecklat samarbete med lärosäten i omgivningen och idrottens olika organisationer. GIH har ett 120-tal anställda och cirka 1000 studenter. 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i Idrottsvetenskap, 2012 står nybyggnationen klar och 2013 firar vi 200-års jubileum.

En doktorand i idrottsvetenskap med inriktning fysisk aktivitet och hälsa sökes

Syftet med utbildning på forskarnivå vid GIH är att öka kunskapen inom idrottsvetenskap. Idrottsvetenskaplig forskning har bl.a. studier av människan i rörelse som kunskapsobjekt och frågeställningarna ställer ofta krav på ett flervetenskapligt angreppssätt. I den här utlysningen prioriteras inriktningen fysisk aktivitet och hälsa. Här innefattas forskning kring hälsoeffekter av fysisk aktivitet på människa inklusive studier av sambanden mellan fysisk aktivitet och framtida hälsa.

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs:

  • att den sökande har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper (formell kompetens)
  • att den sökande uppfyller vad som i övrigt behövs för att klara utbildningen (reell kompetens)

Ansökningsförfarande

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå vid GIH ska innehålla personuppgifter, angivelse av vilken examen ansökan gäller, uppgifter om handledare och finansiering samt en individuell studieplan där en preliminär forskningsplan (1-2 sidor) ingår som beskriver det tilltänkta forskningsområdet samt hur man avser att genomföra forskningen inom detta område.

Till ansökan ska biläggas examensbevis och Ladok-utdrag (motsvarande) som styrker grundläggande behörighet. Den sökande ska också bifoga dokument som styrker förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, särskilt kursinnehåll för de 60 hp på avancerad nivå, inklusive en kopia av det däri ingående självständiga arbetet (motsvarande) samt övriga meriter som den sökande vill åberopa. Ansökan om tillgodoräkning ska bifogas ansökan.

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att aktivt delta i vår forskningsmiljö. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får viss undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till vår sida om Utbildning på forskarnivå vid GIH.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Bedömningsgrunder

Rangordningen av de sökande kommer att baseras på följande kriterier:

  • forskningsplanens innehåll (i relation till utlysningens inriktning), vetenskapliga förankring, idrottsvetenskapliga relevans samt formulering av teori/hypotes/frågeställning
  • betyg/omdöme samt inriktning på uppsatser på D- och mastersnivå
  • annan vetenskaplig meritering (examina, forskarutbildningskurser, publikationer).

Varaktighet/Arbetstid

Anställning som doktorand om längst fyra år heltid.

Lön

Enligt GIH:s doktorandstege.

Ytterligare upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • Mats Börjesson, professor, mats.borjesson@gih.se, Tel 0705-29 83 60
  • Jenny Almqvist (vik. forskningshandläggare) 08-402 22 54
  • Lars Pihl, (SACO), 08-402 22 51
  • Marjan Pontén (OFR/S) 08-16 14 57

Ansökan

Ansökan märkt med ref nr. 14-496/11 ska ställas till registrator@gih.se  (klicka på länken och räkna talet som presenteras för att få mejladressen) eller skickas till Registrator, Box 5626, 114 86 Stockholm och vara inkommen till GIH senast den 15 okt 2011.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

Kompletteringar skall vara inkomna senast den 21 oktober 2011.

Ansökningsblankett