Konditionstestning

Den maximala syreupptagningsförmågan, VO2max, eller i daglig tal benämnt som kondition, är ett mått på hur bra hjärtat och kärlen, via blodet, kan skicka ut syre till de arbetande musklerna och hur bra musklerna är på att tillgodogöra sig det syre de får.

VO2max anges antingen i absolut värde (L/min) och talar då om hur många liter syre (O2) per minut som din kropp maximalt kan tillgodogöra sig. Detta värde är både beroende på hur mycket du tränat och rört dig och av din kroppsstorlek.

För att möjliggöra jämförelser mellan personer eller till ett referensvärde så anger man ofta det relativa konditionsvärdet (ml/kg/min), där man relaterat det absoluta värdet till personens kroppsvikt.

En bra kondition är viktig för prestationen, det vill säga för såväl idrott och motion, som för att klara av vardagliga sysslor.

Konditionen är också viktig för hälsan - en låg kondition har visat sig vara en viktig riskfaktor för olika sjukdomsutfall (till exempel högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdom), medan en bra kondition verkar skyddande mot sjukdom.

Du kan förbättra din kondition genom att vara fysiskt aktiv eller motionera, och då minst på en intensitetsnivå där du blir lite varm och andfådd. Mycket stillasittande och inaktivitet påverkar å andra sidan konditionen negativt.

För att ta reda på sin kondition kan man antingen mäta den under maximalt arbete eller beräkna den utifrån ett icke-maximal test. Se nedan hur mätningarna utförs.

Mätning av maximal syreupptagning

Detta test mäter din kondition eller mer korrekt hur mycket syre din kropp kan ta upp under maximalt arbete.

Testet tar cirka 8-12 minuter och görs normalt på löpband eller ergometercykel. Vid löpning ökar belastningen successivt från joggning till hård löpning tills du inte orkar mer. Under testet bär du en mask för att vi skall kunna mäta syrehalten i din utandningsluft och den volym luft du andas in och ut per min (ventilationen).

Lite förenklat så beräknas din maximala syreupptagning (i liter per minut) genom att multiplicera ventilationen med skillnaden i syreinnehåll i rumsluft och utandningsluft. Ofta divideras sedan detta värde sedan med kroppsvikten och man får det så kallade testvärdet, det vill säga maximal syreupptagning i ml per minut och kg.

En motionär ligger vanligen mellan 40-50 ml/min/kg medan vältränade elitidrottare i konditionsidrotter har testvärden på > 70 ml/min/kg. Under ett maxtest registreras även hjärtfrekvensen kontinuerligt.

Beräkning av maximal syreupptagning

Om man inte har tillgång till den utrustning som krävs för att mäta maximal syreupptagning eller av andra anledningar inte har möjlighet att genomföra ett maximalt test så finns det icke-maximala tester som kan användas för att beräkna den maximala syreupptagningsförmågan. Vanligtvis görs dessa på en ergometercykel.

Åstrandtestet är det mest kända testet för bestämning av kondition. Det togs fram på 1960-talet av makarna P-O och Irma Åstrand vid GIH. Läs mer om Åstrandtestet i "Åstrands testhandbok" .

Nyligen presenterades en vidareutveckling av testet, det så kallade Ekblom-Bak testet. Mer om det testet kan du läsa här www.gih.se/ekblombaktest.

Därtill försvarades i början av 2018 avhandlingen " Validitet och reliabilitet hos ett submaximalt cykelergometertest för estimering av maximal syreupptagningsförmåga.", vilken bygger på och utvärderar användningen av Ekblom-Bak testet. Länk till avhandlingen.