Hamstring muscle strain

Carl Askling:
Avhandling "Hamstring muscle strain" för medicine doktorsexamen vid Karolinska institutet

Disputation fredagen den 16 maj, 2008, aulan GIH kl. 9:00. 

Opponent: Leif Swärd, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Handledare: Alf Thorstensson, (GIH) och Tönu Saartok (Karolinska institutet)

Läs avhandlingen   

SAMMANFATTNING  Avhandling Askling

Bakgrund  

Akuta hamstringsskador är vanliga inom många idrotter. De är ofta svåra att rehabilitera och återfallsskador är vanliga. Preliminära observationer indikerar att det existerar minst två olika typer av hamstringsskador, en som uppstår vid hög löphastighet och en annan som uppstår när stor rörlighet krävs och hamstringsmuskulaturen utsätts för extrem förlängning.  

Syfte

Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet var att undersöka om det existerade olika typer av hamstringsskador i två specifika grupper av idrottare, sprinters och dansare, och att utreda om dessa skadetyper också förekommer i andra sporter.  

Metod  

I det första projektet inkluderades 18 sprinters och 15 dansare med akut förstagångs hamstringsskada prospektivt. Samtliga försökspersoner (fp) undersöktes såväl kliniskt som med MRI vid 4 tillfällen: 2-4, 10, 21 och 42 dagar efter skadetillfället. Uppföljningstiden för samtliga fp var 2 år. I det andra projektet inkluderades 30  fp från 21 olika idrotter prospektivt. Samtliga fp undersöktes kliniskt och med MRI. Uppföljningstiden varade tills de återgick till sin sport eller valde att sluta beroende på besvär från skadan.

Resultat

I det första projektet visade det sig att samtliga sprinters skadade sig under tävling vid hög löphastighet medan dansarna i huvudsak skadade sig när de stretchade under uppvärmning eller nedvarvning. Initialt försämrades styrka och rörlighet signifikant mer i sprintgruppen jämfört med dansgruppen. Dock uppvisade båda grupperna en återhämtning till mer än 90% av det friska benets värden för såväl styrka som rörlighet 42 dagar efter skadeuppkomsten.

Samtliga av sprinternas skador var primärt lokaliserade till biceps femoris långa huvud medan dansarnas i huvudsak (87%) var lokaliserade till semimembranosus proximala fria sena. För sprintgruppen visade det sig att en skada som involverade biceps femoris proximala sena, kartlagt med MRI, samt vars avstånd till tuber ossis ischii (ju närmare tuber desto sämre prognos), avläst med såväl palpation som med MRI, var associerad med signifikant längre återgångstid till samma idrottsliga nivå som innan skadan. För dansgruppen fanns ingen korrelation mellan kliniska fynd eller MRI-parametrar och tiden tillbaka till idrott.  

Tiden tillbaka till idrott var signifikant längre för dansarna (median 50 veckor, variationsbredd 30-76) jämfört med sprintrarna (16, 6-50). I det andra projektet uppstod alla skador under rörelser som krävde stor höftflexion med samtidig knäextension. Samtliga skador var lokaliserade i nära anslutning till tuber ossis ischii och 83% involverade den proximala fria senan till semimembranosus. Fjorton (47%) av idrottarna beslutade sig för att sluta med sin sport på grund av besvär från skadan och för de resterande 16 idrottarna var mediantiden tillbaka till idrott 31 veckor (variationsbredd 9-104). Det fanns inga signifikanta korrelationer mellan kliniska fynd eller MRI-parametrar och tiden tillbaka till respektive idrott.

Slutsats  

Det förefaller finnas ett samband mellan skadesituationen och de två typerna av akuta hamstringsskador hos sprinters och dansare med avseende på kliniska fynd, skadelokalisation, involverade muskler, och tiden åter till samma nivå som innan skadan. Ju närmare skadan var belägen tuber ossis ischii, mätt med såväl palpation som MRI, desto längre var tiden för återgång till idrott.  

Hamstringsskador inom andra idrotter som uppstår på liknande sätt som hos dansarna, dvs under stor förlängning av hamstrings, uppvisar ett liknande skademönster.  

På grund av den långa rehabiliteringstiden för denna skadetyp är det viktigt att en korrekt diagnos ställs tidigt, baserad på skadesituation, klinisk och MRI undersökning, samt att adekvat information ges till den skadade. 

Nyckelord: hamstringsskador, MRI, palpation, återgång  

Adress till denna sida: www.gih.se/disputationCA