Skola - Idrott - Hälsa

Skola - Idrott - Hälsa är en longitudinell, nationell studie av barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska status och hälsomässiga tillstånd samt omgivande faktorers betydelse för fysisk aktivitet och idrottande.

Det övergripande syftet med det flervetenskapliga projektet är att kartlägga villkoren för barns och ungdomars fysiska aktivitet i skola och på fritid, belysa omfattningen av denna aktivitet samt undersöka vilka medicinska, fysiologiska och sociala konsekvenser som olikheter i fysisk aktivitet medför.

Av särskild vikt är att studera förändringar över tid och med stigande ålder samt att belysa betydelsen av skilda uppväxtvillkor för omfattning och inriktning av fysisk aktivitet i olika former. Skolämnet idrott och hälsa är i detta sammanhang av central betydelse.

Forskningsprojektet påbörjades våren 2001 med över 2 000 barn från slumpmässigt utvalda skolor runt om i Sverige (SIH 2001). Eleverna, som gick i åk. 3, 6 och 9 (9, 12 och 15 år) utförde fysiologiska tester, funktionella motoriska tester samt idrottsmedicinska tester. Antropometriska data (bland annat längd & vikt) registrerades och eleverna fick dessutom svara på två enkäter. I den ena enkäten berördes elevernas inställning till fysisk aktivitet och idrottsämnet i skolan samt socioekonomiska och kulturella frågor. Den andra enkäten var av allmän medicinsk karaktär, inklusive frågor om upplevt hälsotillstånd och idrottsskador.

Fyra studier

Fyra studier har genomförts sedan basstudien (SIH 2001):

 1. SIH 2002: (”Fysisk aktivitet i skola och på fritid - lärprocesser i skilda miljöer” samt ”Barns och ungdomars fysiska aktivitet”), i denna studie deltog ett urval av skolor.
 2. SIH 2004: en enkätuppföljning av de barn och ungdomar som deltog i basstudien.
 3. SIH 2007, där den yngsta åldersgruppen (f 91) fick delta i en uppföljningsstudie i vilken projektets alla delar ingick (se ovan).
 4. SIH 2010 en nioårig enkätuppföljning på samtliga åldersgrupper.

Resultaten har successivt presenterats nationellt och internationellt i artiklar, böcker, rapporter och föredrag.

Till publikationer från projektet Skola-Idrott-Hälsa

Forskningslinjer


Exempel på forskningslinjer är att

 • studera förändringar i barns och ungdomars aktivitetsmönster samt analysera orsaker till eventuella förändringar
 • kartlägga barns och ungdomars motoriska kapacitet, fysiska prestationsförmåga och hälsotillstånd i några väsentliga avseenden
 • beskriva omfattningen och inriktningen av barns och ungdomars totala fysiska aktivitet
 • relatera denna omfattning och inriktning till skolans idrottsundervisning samt till olika omgivnings- och bakgrundsfaktorer
 • analysera sambanden mellan fysisk aktivitet, fysisk kapacitet, motorisk förmåga och hälsotillstånd
 • kartlägga skolämnet idrott & hälsas omfattning och innehåll
 • belysa vilka lärprocesser som äger rum inom detta ämne
 • belysa hur barn uppfattar den egna kroppen och förmågan
 • beskriva utvecklingen av ämnet idrott och hälsa under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet

 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för pågående forskningslinjer

Fysisk aktivitetsgrad och fritidsvanor

Suzanne Lundvall
suzanne.lundvall@gih.se
Britta Thedin Jakobsson

Fysiologisk status

Örjan Ekblom
orjan.ekblom@gih.se
Björn Ekblom
Elin Bak Ekblom

 Motorik och allsidig rörelsekompetens

Anna Tidén
anna.tiden@gih.se
Marie Nyberg

Upplevd hälsa och idrottsskador

Gunilla Brun Sundblad
gunilla.brunsundblad@gih.se

Skolämnet Idrott och hälsa

Suzanne Lundvall
suzanne.lundvall@gih.se;
Håkan Larsson
Jane Meckbach
Karin Redelius

Skol- och arbetspendling

Peter Schantz
peter.schantz@gih.se

Samordnande projektledare

Samordnande projektledare är:

 

 

Adress till denna sida: www.gih.se/sih

Publicerat SIH

Här kan du ladda ner rapporter och publikationslista från Skola-idrott-hälsaprojektet.

Läs mer

Pedagogisk idrottsforskning

Gruppen för pedagogisk idrottsforskning vid GIH. Läs mer...

Läs mer