Acute sports injuries and their possible prevention - an epidemiological study using insurance data

Fredagen den 12 januari 2017 klockan 10:30 disputerar Malin Åman i idrottsvetenskap. Avhandlingens titel är "Acute sports injuries and their possible prevention - an epidemiological study using insurance data".

Efter kvalitetsgranskning av försäkringsbolaget Folksams idrottsskadedatabas, har akuta skador som rapporterats från licensierade idrottare i Sverige analyserats. Utbildningsinsatser i träningsprogrammet "Knäkontroll", verkar minska knäskador inom fotbollen.

Opponent är docent i ortopedi och traumatologi Jerker Sandelin, vid Helsingfors Universitet och Orton Orthopedic Hospital.

Huvudhandledare är professor Karin Larsén GIH, och bihandledare docent Magnus Forssblad, Karolinska Institutet.

Betygsnämnden består av:Omslag Malin Åmans avhandling

  • Cecilia Fridén, docent, Karolinska Institutet
  • Ulf Björnstig, professor, Umeå universitet
  • Eva Andersson, docent, GIH 

Läs mer om Malin Åman.

Läs avhandlingen i publikationsdatabasen DiVA.

Abstract

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.

Om avhandlingen

Daglig fysisk aktivitet är en viktig komponent för ett hälsosamt liv, för att till exempel förebygga övervikt, hjärt/kärlsjukdomar och förtidig död. Här kan idrott utgöra en viktig del. Tyvärr innebär idrottande en ökad risk för skador, både överbelastningsskador och akuta olycksfallsskador.

Akuta skador kan vara så alvarliga att de leder till permanent medicinsk invaliditet (PMI), vilket bland annat riskerar individens fortsatta möjlighet att vara fysiskt aktiv. Idrottsskador kan förebyggas men det krävs kunskap om skadornas förekomst och uppkomst.

Denna avhandling undersöker akuta idrottsskador inträffade hos licensierade idrottare i alla åldrar och nivå på idrott i hela Sverige, rapporterade till försäkringsbolaget Folksam. Ungefär 80 % av alla idrottsförbund har sina försäkringar i Folksam, och då det inte finns ett nationellt idrottsskaderegister utgör detta försäkringsregister en unik databas över akuta idrottsskador inträffade under organiserad idrott.

Det övergripande syftet med avhandling var att identifiera högrisk idrotter för akuta skador, de vanligast förekommande skadorna och de allvarligaste skadorna, framförallt inom stora idrotter med många licensierade idrottare, många skador och skador som leder till PMI. Resultaten skall utgöra underlag för var det skadeförebyggande arbetet bör fokusera för att uppnå största skademinskande effekt på nationell nivå i Sverige.

Ett andra syfte var att följa upp utbildningsinsatser i, och den preventiva effekten av, det skadeförebyggande träningsprogrammet "Knäkontroll", för att minska knä och korsbandsskador hos fotbollsspelare i alla åldrar, på nationell nivå.

Efter att i första delarbetet ha utvärderat att informationen i databasen var relevant (valid) och tillförlitlig (reliabel) utifrån internationella riktlinjer inom det idrottsvetenskapliga forskningsfältet, analyserades skadedata och resultaten presenterades i ytterligare fyra delarbeten.

Resultaten visade att det finns ett behov av skadeförebyggande insatser speciellt inom motorcykelsport, lagidrotter inom bollsporter och ishockey. Framför allt bör preventionen fokusera på knäskador då de både var de vanligaste skadorna och de vanligaste skadorna att leda till PMI. De allvarliga huvud- och övre extremitetsskadorna behöver också uppmärksammas. Över 60 % av skadorna och bedömda PMI återfanns hos individer yngre än 25 år.

Det skadeförebyggande Knäkontroll-programmet var till stor del implementerat nationellt i Sverige, då 21 av 24 fotbollsdistrikt utförde utbildning i programmet. Incidensen av knä- och korsbandsskador har minskat bland fotbollsspelare på nationell nivå, framför allt hos kvinnliga spelare.

Detta visar att skadeprevention på nationell nivå har effekt inom idrotten, såväl som inom andra områden, till exempel inom trafikområdet. Trots detta finns ingen officiell nationell policy kring idrottsskador och dess prevention, eller ett organ som har ett officiellt uttryckt ansvar för detta.

Abstract

Physical activity is an essential component of a healthy life, e.g. to prevent obesity, cardiovascular disease and premature death, of which sport can be an important part. Unfortunately, sports activities increase the risk of both overuse and acute injuries. Severe acute injuries may also lead to a permanent medical impairment (PMI), which may influence the ability to be physically active throughout life. However, sport injuries may be prevented, but a profound understanding of the injuries and how to prevent them is needed.

This doctoral thesis examine acute sports injuries reported by licensed athletes of all ages and level of sports nationwide in Sweden, by using national insurance data.

Approximately 80% of all the Sports Federations (SF) had their mandatory accident insurance in the insurance company Folksam, and since there is no national sports injury surveillance system in Sweden, this is a unique database, able to be used in epidemiological studies on acute injuries occurring in organized sports in Sweden.

The main aim of this thesis was to identify high-risk sports for acute injuries, the most common and the most severe injuries, especially in large sports with numerous licensed athletes, many injuries and injuries resulting in PMI. Based on the results, there will be recommendations regarding sports and body locations where injury prevention efforts should be focused to gain the greatest prevention effect at a national level in Sweden.

Another aim was to evaluate the effectiveness of a neuromuscular knee control training program (KCP) that has been implemented nationwide to reduce knee and cruciate ligament injuries, among football players in Sweden.

After evaluating the validity and reliability of the information within the database based on international guidelines, acute injury data were examined and the results presented in four papers.

These results showed that there is a need of injury prevention especially in motorcycle sports, team ball sports, and ice hockey. Particularly, knee injures need to be prevented since they were both the most common injuries and leading to PMI. The severe head- and upper limb injuries also need attention. More than 60% of the injured athletes, as well as PMI injured athletes, were younger than 25 years.

The injury prevention training program, KCP can be considered partially implemented nationwide, since 21 out of 24 district SFs provided KCP educations. The incidence of knee and cruciate ligament injuries has decreased among football players in Sweden. A concerning aspect is that there is no national official policy regarding sports injury and injury prevention in Sweden, nor an official authority that has the explicit responsibility for these issues.

Adress till denna sida www.gih.se/disputationMAAM