Mer om informationssökning

Man kan tala om kunskapsprocessen, som handlar om hur du väljer och formulerar ditt ämne, och informationssökningsprocessen, som handlar om hur du söker information exempelvis till tidigare forskning i ditt examensarbete.

Kunskapsprocessen  

Informationssökning är en del i uppsatsarbetet. Enkelt uttryck kan kunskapsprocessen under arbetet med uppsatsen se ut så här:  

Tänka - Läsa - Skriva - Informationssökning ingår i alla steg i kunskapsprocessen

Det är viktigt att inse att kunskapsprocessen är just en process, vilket gör att du ofta går tillbaka ett eller flera steg under arbetet. Detta är naturligt och behöver inte betyda att du tappat målet ur sikte – att bli klar med uppsatsen.

Informationssökningens del i uppsatsen kan se ut på följande sätt:

Tänka

Du försöker ringa in ditt ämnesområde och formulera frågor att undersöka. Du söker sedan efter relevant kunskap för att kunna genomföra undersökningen.   

Läsa

Efter du har läst in dig på ditt område börja du skriftligen dokumentera undersökningen i form av en uppsats. Du märker då att du behöver veta en hel del mer för att lyckas, exempelvis hur man anger källor eller uttrycker ett vetenskapligt arbete i skrift, du söker därför ytterligare kunskap.

Skriva

När du väl börjar skriva upptäcker du att du måste komplettera med ytterligare kunskaper - du behöver söka mer material. Att skriva innebär ofta att man tydligare ser när saknas kunskap för att göra resonemang och argumenteringar mer hållbara.  

Som du ser av ovanstående är sökningar efter olika typer av material en pågående del i uppsatsarbetet. Sökandet ska helst inte börja innan du fått en bild av vad du letar efter och har formulerat ett antal användbara sökord. Att veta något om sitt ämne underlättar lyckade informationssökningar. Du bör inte söka innan du har tänkt!    

Tänk efter innan du börjar söka tidigare forskning

Informationssökningsprocessen

Att söka information är en process genom flera steg, som kan beskrivas som pilen ovan.

Informationsökningsprocessen

Processen är inte rak, utan ofta måste man gå tillbaka och göra om ett eller flera steg under informationssökningen.  

VAD söker jag?

Det första steget i informationssökningsprocessen är att formulera ditt ämnesområde och din problemformulering. Först när du har ditt problem klart för dig vet du vilken information du behöver och vilka sökord du kan använda.

VAR söker jag?

Det finns olika informationskällor där du kan söka ditt material. Du kan söka i till exempel bibliotekskataloger, databaser och sökmotorer på internet.  

HUR söker jag?

För att kunna använda informationskällorna på bästa sätt och hitta användbart material bör du behärska sökmetodiken, dvs hur de olika källorna fungerar.

Läs mer om sökmetodik.

VAD har jag hittat?

När du har sökt information och hittat material är det dags att utvärdera det du hittat. Svarar materialet på dina frågor? Är det tillräckligt eller behöver du mer information? Är materialet trovärdigt? Tänk källkritiskt!  

Läs om hur du hittar lämpliga sökord att använda för att söka material om ditt ämne